Zásady ochrany osobných údajov a používania cookies

Naším cieľom je spracúvať Vaše osobné údaje zodpovedne a podľa možností ich chrániť v najvyššej možnej miere. V tomto dokumente popisujeme ako chránime Vaše súkromie, ako a s kým Vaše údaje zdieľame a aké sú Vaše práva v súvislosti s ich spracúvaním. Tento dokument vznikol v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 dostupným na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

Kto sme a naše kontaktné údaje

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my:

MT-INOX, s.r.o.
Langsfeldova 3
036 01 Martin                                   
Slovenská Republika
Tel.: +421 905 789 884
E-mail: mt-inox@mt-inox.sk
IČO: 36425222

Naša firma ustanovil zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je p. Juraj Obšivaný. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom priamo na adrese gdpr@mt-inox.sk alebo písomne na našej adrese.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame výhradne za účelom poskytovania a skvalitňovania našich služieb. Sledujeme napríklad počet unikátnych prístupov na naše webové stránky a technické parametre pristupujúcich zariadení preto, aby sme mohli tieto údaje štatisticky vyhodnotiť a stránky podľa toho optimalizovať pre väčšinu používateľov. Údaje používame aj na monitorovanie zabezpečenia prístupov na heslom chránené časti stránok.

Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov:

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie, kedy to je z technických príčin nevyhnutné:

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Webglobe – Yegon, s.r.o. (dátové centrum)
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
IČO: 36306444
Firma zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.59027/B

Juraj Obšivaný – NextAge (správa webových stránok)
Ševčenkova 4, 03601 Martin
IČO: 40303110
FO zapísaná v Živnostenskom registri, Okresný úrad Martin, Odbor živnostenského podnikania, Sp.č.: Žo – 2002/05211/00002, Reg. Č. 3174/2002

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v  sekcii Cookies.

Prenos vašich osobných údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje. Bližšie informácie nájdete najmä v našej Cookie politike, ale radi Vám ich poskytneme, keď nám napíšete na gdpr@mt-inox.sk .

Ako vaše údaje chránime

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na gdpr@mt-inox.sk.

Ako dlho údaje uchovávame

Štatistické údaje ako IP adresa a technické údaje o zariadení uchovávame po dobu neurčitú.
Údaje ako Vaše meno, e-mail, telefónne číslo, názov firmy uchovávame po dobu, kým máte v systéme konto na prístup do klienstkych galérii.

Aké sú vaše práva

Zo spracúvania Vašich osobných údajov nami Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“ uvedenej vyššie.
Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska a fotokópiu Vášho občianskeho preukazu. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.
Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou firmou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0).

Čo sú cookies a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies a ďalšie technológie. V tejto časti sa Vám pokúsime priblížiť, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.
Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.
Jednotlivé cookies majú rôznu dobu trvanlivosti resp. expirácie – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia krátko po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad veľkosť písma, prihlasovacie údaje, predvolený jazyk...) počast stanovenej doby (do expirácie), aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.
Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo Vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre Vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom skvalitnenia našich služieb pre Vás.
Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete

Aké cookies používame?

Funkčné a technické cookies

Tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

Analytické cookies

Tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
Google Analytics
Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na adrese: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
Na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný na tejto adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vaše voľby ohľadom Cookies

Existuje niekoľko možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:
Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať. Na internete nájdete množstvo návodou na ovládanie cookies rôznych prehliadačov, jednou z nich je aj http://www.aboutcookies.org/
Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info
Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na gdpr@mt-inox.sk .

Verzia aktuálna k 24.5.2018